Polityka prywatności e-point SA

e-point SA przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z ochroną prawa do prywatności. Dbamy o ochronę i bezpieczeństwo danych osób, których dane przetwarzamy. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i podejmujemy działania zmierzające do ochrony Twoich danych, a w szczególności zapewnienia, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych jest e-point SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych, skontaktuj się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie na podany adres Administratora:

  • e-point SA, IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@e-point.pl, tel. +48 22 853 48 30.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu rekrutacji, wysyłki Newlettera, w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, w ramach kontaktu z klientami, potencjalnymi klientami i innymi podmiotami współpracującymi, a także w celu realizacji wniosków osób korzystających ze swoich uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakie są Twoje prawa. W zależności od tego w jakim charakterze gromadzimy Twoje dane, zakres tych danych i podstawy prawne przetwarzania mogą się różnić. Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Zasady dotyczące danych zbieranych i przetwarzanych przez e-point w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z Newslettera i strony internetowej

Zasady dotyczące danych zbieranych i przetwarzanych przez e-point w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, Newlettera bądź innych usług e-point dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach kontaktu z klientami i innymi podmiotami współpracującymi

Zasady dotyczące danych zbieranych i przetwarzanych przez e-point w ramach współpracy z klientami i innymi podmiotami współpracującymi (np. dostawcami, podwykonawcami).

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosków osób, których dotyczą prawa o ochronie danych

Zasady dotyczące danych zbieranych i przetwarzanych przez e-point w związku z obsługą wniosków osób korzystających z przysługujących im praw w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

Zasady dotyczące danych zbieranych i przetwarzanych przez e-point w związku z monitoringiem wizyjnym w siedzibie spółki.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, np. kiedy dane nie są niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub cofasz zgodę na ich przetwarzanie;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21, np. jeżeli dane są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
  • cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany i aktualizacje Polityki prywatności e-point SA są publikowane na naszej stronie internetowej.

Zapoznaj się również z naszą Polityką Cookies.