Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosków osób, których dotyczą prawa o ochronie danych

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest e-point SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa (zwany dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).  Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych, skontaktuj się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych.  Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną lub pisemnie na podany adres Administratora:

  • e-point SA, IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@e-point.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzane dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz dane związane z realizacją wniosku lub żądania.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją Twojego wniosku lub żądania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na e-point SA. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji żądania lub wniosku.

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane?

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem działalności lub obsługą systemów informatycznych. Ponadto Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy administracji publicznej, sądy o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe. W takim wypadku Administrator będzie stosować odpowiednie środki, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub zapewni, że przekazanie danych nastąpi na teren kraju, który jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.  Możesz także uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i kopię odpowiedniego zabezpieczenia, kierując pytanie na wskazany powyżej adres do kontaktu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do wykazania przed odpowiednimi organami prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych. W każdym przypadku Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe nie dłużej niż będzie to niezbędne do realizacji określnego celu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.