Kodeks etyki

Kodeks postępowania e-point S.A. („Kodeks”) opisuje zasady jakimi e-point S.A. („e-point”) kieruje się w swojej działalności biznesowej. Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób uczciwy, przejrzysty, odpowiedzialny i z szacunkiem dla otoczenia, w którym działamy, w szczególności z poszanowaniem praw pracowników i partnerów biznesowych.

Zasady wskazane w Kodeksie obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników e-point bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję. Każdy pracownik oraz współpracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Kodeksie i podejmowania działań w celu pełnej realizacji wynikających z niego obowiązków.

Oczekujemy również, że podmioty zewnętrzne współpracujące z e-point będą szanować i przestrzegać wartości wyrażonych w naszym Kodeksie.

I.     Zgodność z prawem

e-point w swojej działalności przestrzega przepisów obowiązującego prawa, zarówno krajowego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Przestrzegamy regulacji branżowych oraz stosujemy się do decyzji wydawanych przez uprawnione organy.

II.     Prowadzenie działalności gospodarczej

1.      Uczciwa konkurencja

Szanujemy i popieramy zasadę uczciwej konkurencji. Dbamy o uczciwą konkurencję w relacjach z innymi przedsiębiorstwami. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie konkurencji oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie podejmujemy żadnych działań mających na celu ograniczenie praw konsumentów lub ograniczenie wolnej konkurencji.

Przedstawiamy nasze produkty w sposób zgodny z prawdą i nie udzielamy wprowadzających w błąd informacji dotyczących naszych produktów lub usług.

W relacjach z klientami i partnerami biznesowymi działamy zgodnie z zawartymi umowami, przyjętymi regulacjami i zasadami uczciwości.

2.      Poufność informacji

Zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących pracowników, współpracowników, klientów, dostawców oraz pozostałych partnerów biznesowych odbywa się z zachowaniem należytej staranności i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Obowiązkiem każdego z nas jest ich bezwzględna ochrona i wykorzystanie tylko w ustalonym i zgodnym z prawem celu. Należy dbać, aby wszelkie informacje poufne, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, dane osobowe i inne tajemnice prawnie chronione były odpowiednio zabezpieczone i nieujawniane osobom nieuprawnionym. Niedozwolone jest wykorzystywanie uzyskanych informacji poufnych do dokonywania czynności w obrocie instrumentami finansowymi.

Jedynie osoby upoważnione mają prawo do przekazywania opinii publicznej, mediom i osobom trzecim informacji dotyczących spółki.

3.     Dbałość o majątek firmy, prawa własności intelektualnej

W sposób należyty zarządzamy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku firmy i zabezpieczamy je przed utratą, kradzieżą lub nadużyciem. Wykorzystujemy te składniki wyłącznie do działalności służbowej.

Dbamy o właściwą ochronę wartości intelektualnych, jak również praw własności, projektów, znaków towarowych oraz know-how zarówno należących do e-point jak i partnerów biznesowych.

4.     Zasady antykorupcyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przestrzegamy przepisów prawa antykorupcyjnego i nie uczestniczymy w żadnych praktykach korupcyjnych. Działania i decyzje są podejmowane w oparciu o decyzje merytoryczne, niezależnie od interesów prywatnych. Nie tolerujemy żadnych form korupcji oraz podejmujemy wszelkie konieczne i stosowne działania pozwalające jej przeciwdziałać.

Dbamy o przestrzeganie zasad lojalności, bezstronności i uczciwości w relacjach z klientami i dostawcami. Nie oferujemy, ani nie przyjmujemy prezentów lub innych dodatkowych korzyści o wartości większej niż symboliczna. Nie akceptujemy oferowania lub przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych, podarunków lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub pozorny na obiektywizm podejmowanych decyzji.

Nie akceptujemy, nie umożliwiamy ani nie wspomagamy prania pieniędzy.

5.     Zapobieganie konfliktowi interesów

Naszym obowiązkiem jest unikanie sytuacji mogących być przyczyną konfliktu interesów. Unikamy sytuacji, w których nasze interesy prywatne, rodzinne czy finansowe kłóciłyby się z interesami e-point. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesów ujawniamy go i występujemy o zgodę do odpowiedniego członka kierownictwa. Działalność prywatna lub sprawy finansowe powinny być prowadzone w sposób niebudzący podejrzeń zaistnienia konfliktu z interesem e-point i nie mogą wpływać na decyzje lub działania podejmowane podczas pełnienia funkcji lub wykonywania czynności służbowych.

6.     Księgowość

Wszystkie transakcje finansowe są raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości. Każda transakcja jest opisana w dokumentach księgowych w sposób prawidłowy i niewprowadzający w błąd co do jej charakteru.

7.     Przepisy eksportowe

Przestrzegamy przepisów prawa i wszelkich ograniczeń eksportowych dotyczących naszej działalności na rynku międzynarodowym.

8.     Odpowiedzialność społeczna

Uznajemy naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego za skutki związane z naszą działalnością. Wspieramy zaangażowanie społeczne, realizując różnorodne inicjatywy o charakterze społecznym, ekologicznym i kulturalnym. Promujemy akcje charytatywne i prospołeczne.

III.     Prawa człowieka, relacje z pracownikami

1.      Przestrzeganie praw człowieka

e-point przestrzega przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka. Przestrzegamy oraz wspieramy egzekwowanie tych zasad i wykorzystujemy nasze możliwości, aby zapobiec naruszeniom praw człowieka.

2.     Przestrzeganie praw pracowniczych

Zobowiązujemy się przestrzegać przepisów kodeksu pracy, respektować godność osobistą i prywatność współpracowników. Przestrzegamy oraz wspieramy egzekwowanie zasad prawa pracy. W stosunkach z pracownikami i współpracownikami respektujemy obowiązujące prawo, umowy, przyjęte standardy dotyczące godzin pracy oraz wynagrodzenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy mogli pogodzić sprawy zawodowe z życiem prywatnym. Staramy się im pomóc w zachowaniu równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym.

3.     Szacunek, równe szanse i niedyskryminacja

W codziennej pracy odnosimy się do siebie z szacunkiem i zrozumieniem. Nie akceptujemy żadnego rodzaju dyskryminacji, napastowania werbalnego lub fizycznego, molestowania, przemocy ani mobbingu. Nie dyskryminujemy osób ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną lub poglądy polityczne.

Dbamy o atmosferę pracy, staramy się aby służyła ona kreatywnemu i efektywnemu funkcjonowaniu całej naszej organizacji. Przeciwstawiamy się zachowaniom prowadzącym do konfliktów i zakłócających atmosferę pracy. Nie wykorzystujemy swojej pozycji w sposób naruszający dobre obyczaje lub dobra osobiste współpracowników. Nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji o współpracownikach.

4.     Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz monitorujemy stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bezwzględnie przestrzegamy wszystkich ustanowionych norm i zasad BHP. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu postępujemy w sposób zgodny z przyjętymi instrukcjami. Dbamy o bezpieczeństwo osób trzecich znajdujących się na terenie siedziby e-point. Zgłaszamy wszystkie zaobserwowane przypadki mogące powodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wspieramy pracowników w zachowaniu lub rozwijaniu prozdrowotnego stylu życia.

5.     Zatrudnianie dzieci, praca przymusowa

Gwarantujemy przestrzeganie praw dzieci i młodzieży i nie tolerujemy żadnej formy ich wyzysku. Nie angażujemy się w żadne praktyki pracy przymusowej lub niewolniczej i nie czerpiemy z nich korzyści.

6.     Wolność zrzeszania się

Zapewniamy pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych organizacjach. Szanujemy prawo wszystkich pracowników do przystępowania do organizacji reprezentujących ich interesy, organizowania się i negocjowania umów zbiorowych oraz indywidualnych.

IV.     Ochrona środowiska

Uznajemy naszą odpowiedzialność w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i promujemy stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska. Zobowiązujemy się przy tym do przestrzegania przepisów oraz regulacji dotyczących ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

W codziennej pracy korzystamy z zasobów (np. prądu, ogrzewania, wody, a także surowców, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych) w sposób oszczędny oraz zapobiegamy produkcji odpadów lub je ograniczamy.

Dążymy do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

V.     Postanowienia końcowe

Pracownicy i partnerzy biznesowi mają prawo otrzymać wyjaśnienia, jeżeli postanowienia Kodeksu są dla nich niezrozumiałe lub też mają wątpliwości, co do zakresu jego stosowania. Pracownicy i współpracownicy mają prawo do zgłaszania uwag oraz proponowania zmian w treści Kodeksu.

Naruszenie zasad niniejszego Kodeksu w zależności od okoliczności może być traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych lub umownych.

Wszyscy pracownicy e-point powinni zgłaszać przypadki naruszenia Kodeksu swoim bezpośrednim przełożonym, przełożonym swoich przełożonych, lub wyznaczonemu przedstawicielowi pracowników. Tożsamość pracownika dokonującego tego rodzaju zgłoszenia jest traktowana poufnie.

Członkowie kadry kierowniczej e-point są szczególnie zobowiązani wdrażać i informować pracowników o prawach i obowiązkach określonych w Kodeksie oraz dbać o to, aby zasady te były respektowane.

e-point dąży do trwałego wzmocnienia kultury opierającej się na zasadach określonych w Kodeksie oraz podejmuje działania niezbędne do wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyk jego naruszenia, prowadzi regularną wymianę informacji, a także monitoruje realizację tych działań i stale się je usprawnia.

Pytania lub wątpliwości dotyczące Kodeksu i zakresu jego stosowania można kierować na adres: compliance@e-point.pl.

Kodeks może podlegać okresowemu przeglądowi i zmianom. O wszelkich zmianach pracownicy i współpracownicy są informowani.