Przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Jeżeli aplikujesz na stanowisko w e-point S.A. Administratorem Twoich danych osobowych jest e-point SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa.

Jeżeli aplikujesz na stanowisko w PoV Sp. z o.o., Vertabelo SA, e-point International Sp. z o.o., e-point Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa lub e-point mobile Sp. z o.o. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka, do której składasz aplikację, tj. odpowiednio PoV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, Vertabelo SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-point International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-point Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa lub e-point mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz zgodę).

Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO natomiast w odniesieniu do pozostałych danych podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na przetwarzaniu danych pozyskanych w toku rekrutacji w celu sprawdzenia Twoich zdolności, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane jeśli przekażesz je nam składając aplikację na stanowisko pracy u Administratora.

Możemy również zbierać Twoje dane od podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne lub agencji zatrudnienia, a także z publicznie dostępnych portali internetowych, od spółek powiązanych, w ramach procesów rekrutacji wewnętrznej lub od pracowników Administratora, w ramach wewnętrznych programów poleceń. Dane zebrane od osób trzecich będziemy przetwarzać jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. wyraziłeś zgodę na przesłanie swojej kandydatury Administratorowi).

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane?

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem rekrutacji lub obsługą systemów informatycznych. Ponadto Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy administracji publicznej, sądy o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

W takim wypadku Administrator będzie stosować odpowiednie środki, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przekazanie danych nastąpi na teren kraju, który jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.  Możesz także uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i kopię odpowiedniego zabezpieczenia, kierując pytanie na wskazany niżej adres do kontaktu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do zakończenia rekrutacji, w której uczestniczysz, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do odwołana zgody, a jeśli w tym okresie weźmiesz udział w rekrutacji, Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do zakończenia ostatniego procesu rekrutacji, w którym uczestniczysz, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych, skontaktuj się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną lub pisemnie na podany adres Administratora:

e-point SA, IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@e-point.pl
e-point mobile Sp. z o.o., ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: kontakt@e-point.pl
e-point International Sp. z o.o, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@e-point.com
e-point Polska Sp. z o.o. ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: contact@e-point.com
PoV Sp. z o.o., IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@pov.pl
Vertabelo SA, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@vertabelo.com