Przetwarzanie danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych jest e-point SA z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa (zwany dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).  Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych, skontaktuj się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych.  Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną lub pisemnie na podany adres Administratora:

  • e-point SA, IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, e-mail: iod@e-point.pl, tel. +48 22 853 48 30.

Jakie dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, które zostaną zapisane na urządzeniach rejestrujących obraz na terenie zakładu pracy e-point oraz wokół zakładu pracy. W ramach monitoringu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób znajdujących się na terenie objętym monitoringiem. Przetwarzane dane osobowe obejmują wizerunek.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego terenu zakładu pracy e-point oraz wokół zakładu pracy.
Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem e-point SA jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia pracodawcy;
  • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane?

Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem działalności lub obsługą systemów informatycznych. Ponadto Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy administracji publicznej, sądy o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje się przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.