Ogłoszenie o utracie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji

W dniu 23 lipca 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 142/2020(6032) poz. 36172 ukazało się następujące ogłoszenie:

Zarząd e-point Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 24163, NIP 521-30-96-914, REGON 016330363, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 428.465 zł (w pełni opłacony) informuje o fakcie zniszczenia/utraty dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji obejmujących:

i. 28.000 akcji imiennych pierwszej emisji (Seria A) o numerach: od 000.001 do 028.000;
ii. 195.343 akcje imienne pierwszej emisji (Seria A) o numerach: od 154.658 do 350.000;
iii. 38.455 akcji imiennych czwartej emisji (Seria D) o numerach od 000.001 do 038.455.

Wzywa się osoby roszczące sobie prawa do powyższych dokumentów, aby te prawa zgłosiły i udowodniły w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia roszczeń do praw wobec wskazanych dokumentów bądź zgłoszenia roszczenia lecz bez przedłożenia dowodów stanowiących podstawę roszczenia, w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia lub w przypadku odrzucenia Zarząd Spółki wszelkich zgłoszonych roszczeń, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 13 Statutu Spółki, umorzy utracone dokumenty oraz wyda w miejsce umorzonych nowe dokumenty obejmujące akcje.