Regulamin korzystania z Newslettera e-point SA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera e-point SA, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania bezpłatnego newslettera przez e-point SA z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Filona 16, 02-658 Warszawa), NIP: 521-30-96-914, REGON: 016330363, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 24163, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 428.465 zł (w pełni opłacony), tel. +48 22 853 48 30, zwaną dalej „e-point” lub „Spółką”.
 2. Usługa jest świadczona dla osób (zwanych dalej „Użytkownikami”), które wypełniły formularz rejestracyjny na stronie e-point i w ten sposób zapisały się na listę osób otrzymujących Newsletter.

§ 2. Przedmiot usługi

 1. Korzystanie z Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z późn. zm.).
 2. Usługa polega na przesyłaniu przez e-point, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierających informacje o usługach i działalności e-point, informacje związane tematycznie z działalnością e-point, a także inne informacje marketingowe i handlowe dotyczące e-point oraz spółek powiązanych kapitałowo z e-point.
 3. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia formularz, a następnie przesyła go drogą elektroniczną do e-point poprzez kliknięcie pola „zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do e-point oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po zapisaniu się w ten sposób na listę osób otrzymujących Newsletter.
 4. Do korzystania z Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz posiadanie standardowego systemu operacyjnego i standardowej przeglądarki internetowej.

§ 3. Zasady korzystania

 1. Usługa korzystania z Newslettera jest bezpłatna. 
 2. Zamawiając Newsletter Użytkownik akceptuje Regulamin.
 3. Użytkownik korzystając z Newslettera zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustalaną przez e-point.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231, z późn. zm. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem stanowić może naruszenie prawa.

§ 4. Okres obowiązywania

 1. Umowa o korzystanie z Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej marketing@e-point.pl lub pocztą na adres e-point wskazany powyżej.
 3. Spółka może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zamówienia Newslettera, poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej marketing@e-point.pl lub pocztą na adres e-point wskazany powyżej.

§ 5. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi korzystania z Newslettera. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępna jest pod adresem https://www.e-point.pl/informacja-o-administratorze-danych
 2. Informacja na temat plików cookies dostępna jest pod adresem https://www.e-point.pl/ciasteczka

§ 6. Reklamacje i dochodzenie roszczeń

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Newslettera należy składać na adres poczty elektronicznej marketing@e-point.pl lub pocztą na adres e-point wskazany powyżej.
 2. e-point odpowiada za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. e-point rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem (osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)  szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu mogą zostać wprowadzone w zakresie w jakim są  dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie e-point. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym e-point.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.