Klauzula obowiązku informacyjnego

Administratorem Twoich danych osobowych jest E-POINT SA z siedzibą Spółki: 02-658 Warszawa, ul. Filona 16.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz zgodę).

Podstawą przetwarzania przez E-POINT SA Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu E-POINT SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania przez E-POINT SA Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

E-POINT SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-POINT SA. W razie wyrażenia zgody na udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do Vertabelo Sp. z o.o. oraz Point of View Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych tych podmiotów. Ponadto E-POINT SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

E-POINT SA będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji lub do odwołana zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania danych, skontaktuj się z wyznaczonym przez e-point SA Inspektorem Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Agnieszka Gajewska-Zabój. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną lub pisemnie na podany adres: e-point SA, IOD, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa

e-mail: iod@e-point.pl